SlovenskýČeštinaNemecký

0 ks 0.00 €

NÁKUPNÝ KOŠÍK

POČET POLOŽIEK: 0

MEDZISÚČET: 0.00 €

OBSAH NÁKUPNÉHO KOŠÍKA

V NÁKUPNOM KOŠÍKU NEMÁTE ŽIADNE POLOŽKY


Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Prevádzkovateľ e-shopu: Matúš Michlík - MCRAFT,  Lidická 1627,  059 51 Poprad , IČO: 43502733

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.mightywarrior.eu, objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).


Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.mightywarrior.eu

2. Objednávanie tovaru
-Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky:

www.mightywarrior.eu

-O stave vybavovania objednávky sa môže zákazník informovať na emailovej adrese info@mightywarrrior.eu alebo telefonicky na čísle +421915806484 v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 hod.

Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Maximálne však do 30 dní, ak nie je uvedené pri objednávke alebo tovare inak. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho bez storno poplatku. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Typ platby ako aj presne ceny za dopravu najdete tu.

Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.


Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

4. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.mightywarrior.eu je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho, všetky ceny sú s DPH 20%. Platobná mena EUR (euro).

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre

- platbou kartou


Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.


5. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať prevádzkovateľa ,aby ním poskytnuté osobné údaje vymazal zo svojej databázy.


6. Reklamačný poriadok a podmienky reklamácie

Všetky informácie ohľadom reklamácie, podmienok reklamácie nájdete tu.

 

7. Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.


- Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to písomne na adresu spoločnosti, najneskor v posledný deň lehoty alebo toto oznámenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

- Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.

Pri výmene tovaru sa opäť účtuje poštovné, nakoľko zakúpená zlá veľkosť nepodlieha reklamácií, ale výmene. Nosení a vypraní tovar nepodlieha výmene !

 

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy:

- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ. 

 

8. Záverečné ustanovenia
- Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru.

- Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
- Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
- Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 


Orgán dozoru : Inšpektorát SOI, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1


Tričko scarface⚡️THE WORLD IS YOURS!! ⚡

#slovensko #streetwear #style #scarface #oblecenie #tricko #streetwear #strelba #oktagonmma #sportwear #triko  @lubokulig_rct_kk Tričko Bull Terrier 👌
Pohodlný a príjemný materiál, skvelé prepracovanie 😎
#mightywarrioreu #slovensko #streetwear #bullterrier #terrier #oblecenie #oktagonmma #novinka #leto #strelba #ultras Nová kolekcia už zajtra 16.7. v predaji 👊 #mightywarriorteam #streetwear #mightywarrioreu #ak47 #shooting #strelba #rebel #trening #sportwear #tricko #siltovka #leto #novinka #oktagonmma MIGHTY WARRIOR ☠ tričko Ronin ⚔ v 2 farebných prevedeniach!
www.mightywarrior.eu

#slovensko #streetwear #ronin #samurai #fight #oktagonmma #sportwear #tricko #novinka #leto #rebel #oblecenie MIGHTY WARRIOR 👍 Pánske tričko - PERUN 
Urob si miesto vo svojom šatníku, na našu novú kolekciu. 

#mightywarrioreu #sportwear #streetwear #slavic #perun #viking #norse #oblecenie #dnesnosim #tricka #moda #novinka #oktagonmma #rune