Nové tričká a kraťasy už v predaji !


Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Prevádzkovateľ e-shopu: Matúš Michlík - MCRAFT,  Lidická 1627,  05951 Poprad, IČO:43502733


Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.mightywarrior.eu, objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).


Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.mightywarrior.eu


2. Objednávanie tovaru
Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky: 
www.mightywarrior.eu

O stave vybavovania objednávky sa môže zákazník informovať na emailovej adrese info@mightywarrrior.eu alebo telefonicky na čísle +421915806484 v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 hod.

Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Maximálne však do 30 dní, ak nie je uvedené pri objednávke alebo tovare inak. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho bez storno poplatku. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Typ platby ako aj presne ceny za dopravu najdete tu.

Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.


Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

4. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.mightywarrior.eu je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Platobná mena EUR (euro) alebo CZK (Česká koruna).

 

Fakturácia a predaj tovarov ponúkaných v e-shope

1. Matúš Michlík - MCRAFT,  Lidická 1627,  05951 Poprad, IČO:43502733 

2. Two make s.r.o., Lidická 47, 05951 Poprad, IČO 54713439

 

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre

- platbou kartou


Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.


5. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať prevádzkovateľa ,aby ním poskytnuté osobné údaje vymazal zo svojej databázy.


6. Reklamačný poriadok a podmienky reklamácie

 

Reklamovať je možné tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaví až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci je spotrebiteľ fyzická osoba na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak tak sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

 

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť ihneď po zistení vady u Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak naplní jednu z nižšie uvedených podmienok. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 

K vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Reklamovaný tovar musí byť čistý, suchý, bez zápachu. Ak doručený tovar na reklamáciu bude špinavý alebo znečistený, mokrý bude reklamácia z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá. 

 

Reklamačný formulár najdete 

 

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú v reklamačnom formuláry avšak nie na dobierku, balík odoslaný na dobierku nebude prevzatý.  Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ. 

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

7. Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.


- Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to písomne na adresu spoločnosti, najneskor v posledný deň lehoty alebo toto oznámenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

- Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.

Lehota na výmenu tovaru alebo odstupenie od zmluvy je 14 pracovných dní, spotrebiteľ je POVINNY zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Pri výmene tovaru sa opäť účtuje poštovné, nakoľko zakúpená zlá veľkosť nepodlieha reklamácií, ale výmene. Nosení a vypraní tovar nepodlieha výmene !

 

Ak doručený tovar na reklamáciu bude špinavý alebo znečistený, vypraný, mokrý bude reklamácia z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá. 

 

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy:

- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ. 

 

8. Záverečné ustanovenia
- Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru.

- Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
- Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
- Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 


Orgán dozoru : Inšpektorát SOI, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1