SlovenskýČeštinaAnglickýNemecký

0 ks 0.00 €

NÁKUPNÝ KOŠÍK

POČET POLOŽIEK: 0

MEDZISÚČET: 0.00 €

OBSAH NÁKUPNÉHO KOŠÍKA

V NÁKUPNOM KOŠÍKU NEMÁTE ŽIADNE POLOŽKY


Podmienky propagačnej súťaže na Facebooku vydané v zmysle §845 a §850 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení

Pravidlá súťaže NOVEMBROVA SUTAZ (o Mikinu Ak47 Flash)

1.Organizátor a administrátor súťaže

SHOPSTREET.sk
Obchodné meno: STO-MI s.r.o.
Sídlo:  Lidická 1627/47  059 51 Poprad - Matejovce
IČO:50649671
DIČ:2120411326
Zapísaný v registri: oddiel s.r.o. okresný súd Prešov vo vložke číslo 33858/P
(ďalej len „Organizátor,Administrator “).

2.Miesto a čas konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Súťaž sa uskutoční v období od 20.11.2019 – od momentu vyhlásenia súťaže prostredníctvom profilu Organizátora na sociálnej sieti Facebook  dostupného na webovej adrese https://www.facebook.com/mightywarrior.eu/ do 29.11.2019, do polnoci (23:59:59) posledného dňa termínu konania súťaže. Súťažné príspevky zverejnené po uplynutí termínu konania súťaže nebudú do žrebovania o výhru zaradené.

3.Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 15 rokov (ďalej len „súťažiaci“).
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora a Administrátora, podieľajúci sa na zabezpečení súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej. Súťažiaci sa zapojí do súťaže vložením komentára obsahujúceho - (veľkosť mikiny o akú by mal zaujem) Do žrebovania budú zaradení len jedineční používatelia, t.j. každý používateľ, ktorý pridá len jeden komentár. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

4.Priebeh súťaže

Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Profile Organizátora.
Súťažiaci sa zúčastní súťaže vložením súťažného príspevku (komentu) pod príspevok o vyhlásení súťaže zverejnený Organizátorom.

5.Výhra

Výhercovia získajú mikinu Mikinu Ak47 Flash 1ks  - 1 výherca

Výhry nie je možné previesť na iné osoby. Administrátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych
dôvodov nespočívajúcich na strane Administrátora, nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Organizátor ani Administrátor nenesú zodpovednosť za ujmu spôsobenú v súvislosti s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu momentom odovzdania výhry. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu.
Neprevzaté výhry prepadajú Administrátorovi. Na výhru nevzniká súťažiacemu právny nárok. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhry či účasti v tejto súťaži právnou cestou či súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou získania výhry je zaslanie kontaktných údajov výhercu do Facebook správy Profilu Organizátora v lehote a spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Výherca bude po ukončení súťaže informovaný o výhre a ďalšom postupe pre odovzdanie výhry. Výherca, ktorý nezašle Administrátorovi v určenej lehote e-mailovú adresu pre zaslanie výhry a/lebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži stanovených v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. Administrátor nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu zaslanú Administrátorom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v ňom uvedenom. Administrátor nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečítal správu od Administrátora alebo nekontaktoval Administrátora, pokiaľ tieto dôvody nevznikli na strane Administrátora. Administrátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude tento pokus neúspešný a/lebo výherca nebude v lehote uvedenej v správe, ktorú Administrátor odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, kontaktovať Administrátora, je Administrátor oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

6.Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Žrebovanie sa uskutoční vždy druhý deň po skončení súťaže. Výhercovia budú oznámení v komentári pod príspevkom o vyhlásení súťaže v lehote 24 hodin po uskutočnenom žrebovaní.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na webovej adrese https://www.facebook.com/mightywarrior.eu/ 30.11.2019
Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7.Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8.Osobné údaje

Administrátor týmto informuje súťažiacich, že za účelom zapojenia sa do súťaže budú v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej tiež „Všeobecné nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Zákon“) spracúvané ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook a profilová fotografia, a to po dobu trvania  súťaže a najviac 3 roky po jej ukončení. Po ukončení súťaže nebudú osobné údaje súťažiaceho ďalej spracúvané, okrem ich stáleho zverejnenia na Profile Organizátora bez akejkoľvek mediálnej podpory – toto spracovanie osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek ukončiť tak, že príslušný súťažný príspevok odstráni.
Súťažiaci udeľuje Administrátorovi a organizátorovi bezplatnú, územne a množstevne neobmedzenú, nevýhradnú licenciu k súťažnému príspevku, a to pre všetky známe spôsoby použitia v čase zverejnenia súťažného príspevku, vrátane spracovania, pretvorenia či inej zmeny, samostatne, v súbore a/lebo v spojení s iným autorským dielom alebo jeho prvkami. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že pri použití súťažného príspevku nebude jeho autorstvo uvádzané. Administrátor týmto informuje výhercu, že za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry, budú v súlade so Všeobecným nariadením a Zákonom spracúvané jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, a to po dobu konania súťaže a najviac 3 roky po jej ukončení. Administrátor týmto informuje výhercu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook, budú za účelom vyhlásenia výhercov súťaže zverejnené formou komentára pod súťažným príspevkom.

Správcom osobných údajov súťažiacich je Organizátor, Administrator
STO-MI s.r.o., Lidická 1627/47  059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 50649671,DIČ: 2120411326  oddiel s.r.o. okresný súd Prešov vo vložke číslo 33858/P ktorý bude spracovávať osobné údaje v súlade s relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu vykonať aj ďalší spracovatelia, hlavne poskytovatelia spracovateľských programov, služieb a aplikácií.

Osobné údaje súťažiacich a výhercov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook a profilová fotografia, sú uchovávané a spracovávané v rámci sociálnej siete Facebook. Osobné údaje výhercu v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook a e-mailová adresa sú uložené na zabezpečených serveroch Administrátora v IT systémoch. Administrátor sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov výhercu. Aby Administrátor zabránil neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému zverejneniu osobných údajov, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a procesné postupy pre ochranu a zabezpečenie týchto osobných údajov. Súhlas podľa tohto odseku sa udeľuje na obdobie, ktoré uplynie za 3 roky od okamihu ukončenia súťaže.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov súťažiacich a výhercov je oprávnený záujem Organizátora a Administrátora na organizácii súťaže a odovzdaní výhry.
Súťažiaci a výherca má právo:
- požadovať informácie o spracovávaní osobných údajov,
- na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom,
- na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
- obrátiť sa na Organizátora, Administrátora alebo dozorový Úrad pre ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, Bratislava 27. PSČ 820 07, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.
- s vyššie uvedenými požiadavkami sa súťažiaci a výherca môže obrátiť na Organizátora na e‑mailovej adrese info@mightywarrrior.eu  právo kedykoľvek súhlas odvolať na e-mailovej adrese info@mightywarrrior.eu, kde je možné uplatniť tiež ostatné práva súťažiaceho.

9. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Administrátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Administrátora alebo Organizátora ako to, ktoré je uvedené v týchto pravidlách. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami  a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy Administrátora či Organizátora. Administrátor si vyhradzuje právo konať kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizáciou súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to hlavne z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného nevhodného konania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iného konania ovplyvňujúceho nekalým spôsobom výsledky súťaže.
Administrátor súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že má viac ako 15 rokov.
V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete Administrátorovi a Organizátorovi, nie Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti k súťaži smerujte, prosím, Administrátorovi či Organizátorovi súťaže, nie Facebooku.
Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na zákaznícky servis na e-mail info@mightywarrrior.eu

Dátum: 19.11.2019